Dzwonki

1. 8:00 – 8:45

2. 8:50 – 9:35

3. 9:50 – 10:35

4. 10:50 – 11:35

5. 11:40 – 12:25

6. 12:30 – 13:15

7. 13:20 – 14:05

8. 14:10 – 14:55

 

PLATFORMA

W ramach ogólnopolskiego  programu „Akademia Przyjaźni My Little Pony” z przedszkolakami zostały zrealizowane zajęcia mające na celu zapoznanie z wartościami takimi jak: uczciwość, szczodrość, przyjaźni, lojalność, życzliwość i radość poprzez zabawy i zadania z kucykami My Little Pony.
Maluchy dowiedziały się czym jest przyjaźń i nauczyły się rozróżniać dobre oraz złe zachowanie. Podczas zajęć dzieci mogły rozwinąć umiejętności współdziałania w grupie oraz pogłębić między sobą „przyjaźń”. Przedszkolaki z wielką radością towarzyszyły kucykom w ich przygodach. Poprzez wykonanie specjalnych zadań zdobywały różne sprawności. Każdą zdobytą sprawność zaznaczaliśmy na tablicy, na której znajdowały się imiona i nazwiska dzieci. W trakcie programu przedszkolaki wykonały Prace plastyczne:  „Serca Przyjaźni, , flagi drużyny Rainbow Dash.  Na zakończenie zajęć przedszkolaki otrzymały odznaki „Najlepszy Przyjaciel”.

Tradycją naszej szkoły stał się Gminny Konkurs Na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. W tym roku odbył się już po raz XIV.

PROTOKÓŁ Z XIV GMINNEGO KONKURSU  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

W dniu 23 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach odbył się XIV Gminny Konkurs Na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Ulan- Majorat Jarosława Koczkodaja. Konkurs  przeznaczony był dla uczniów klas I – VII ze szkół na terenie Gminy Ulan- Majorat.

Celem konkursu było:

– podtrzymanie tradycji regionalnej

– wzbogacenie wiedzy uczniów na temat tradycji i historii obrzędów polskich,

– inspirowanie do poszukiwań ciekawych form pracy artystycznej

– pobudzanie kreatywności i doskonalenia umiejętności artystycznych i moralnych

– stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas I-IV

– uczniowie klas V-VII

Komisja w składzie:

 1. Agnieszka Domańska
 2. Grażyna Szymecka
 3. Mirosława Kazanecka
 4. Lidia Kułak
 5. Katarzyna Łoniewska
 6. Urszula Wierzchowska
 7. Wioletta Grochowska

wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace. Jury przyznało nagrody rzeczowe zgodnie z listą pokwitowania odbioru nagród.

Wyniki konkursu:

Klasy I-IV

I  miejsce –  Nina Pietrzala- SP w Domaszewnicy

II miejsce –  Emilia Piekarska- Szkoła Filialna w Sętkach

III miejsce –Anna Zalewska- SP w Zakrzewie

Klasy V-VII

I  miejsce –  Jakub Bartoń- SP w Domaszewnicy

II miejsce –  Aleksandra Wysokińska- SP im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Kepkach

III miejsce –.Karol Cichosz- SP w Sobolach

Serdeczni gratulujemy zwycięzcom!

 

                   

    

 

     

 

  

 

 

21 marca w naszej szkole powitaliśmy wiosnę.  Tego dnia Samorząd Uczniowski przygotował wiele niespodzianek dla uczniów. Pani Dyrektor również pamiętała o święcie i obdarowała uczniów słodkościami. W czasie apelu uroczyście powitano „nowych” nauczycieli, którymi stali się uczniowie. Następnie wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie odbył się wiosenny  pokaz mody i przegląd talentów.

Informacja Lubelskiego Kuratora Oświaty dotycząca konkursu „Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego,

Pragniemy poinformować, że w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski, jak również w trosce o wychowanie dzieci i młodzieży inspirowane wzorcami osobowymi, Lubelski Kurator Oświaty ogłasza wojewódzki konkurs na biografie uczniów i nauczycieli – wzorów godnych naśladowania pt. „Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”. Konkurs adresowany jest do nauczycieli, uczniów i rodziców, w związku z czym prosimy Państwa Dyrektorów o opublikowanie informacji o nim na stornach internetowych swoich szkół oraz rozpropagowanie go wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W ten sposób pragniemy ukazać sylwetki tych uczniów i nauczycieli, którzy swoją postawą oraz zaangażowaniem w naukę i pracę, a także działalność społeczną dają przykład życia wypełnianego budowaniem różnorodnego dobra.
Autorami biografii wspaniałych uczniów klas VI i VII obecnych szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również absolwentów szkół, mogą być dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele i opiekunowie organizacji szkolnych.
Autorami biografii nauczycieli, których pasja i postawa pedagogiczna jest godna naśladowania oraz zasługuje na miano wzorca osobowego nauczyciela, mogą być dyrektorzy, rodzice i uczniowie, przewodniczący organizacji młodzieżowych i samorządów uczniowskich działających w szkołach.
Więcej informacji na temat zasad udziału w konkursie oraz formy prac konkursowych zawiera Regulamin konkursu załączony poniżej.

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty.
2. Konkurs ma charakter wojewódzki.
3. Konkurs jest adresowany do dyrektorów, nauczycieli i uczniów klas VI-VII szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
4. Celem konkursu jest promowanie postaw tych uczniów i nauczycieli, którzy swoją
pasją, zaangażowaniem w działania, dają przykład życia pożytecznego, wypełnionego
budowaniem wokół siebie różnorodnego dobra.
5. Podstawą promowania sylwetek uczniów i nauczycieli jest ich biografia napisana
przez podmioty, do których adresowany jest konkurs.
6. Najciekawsze biografie zostaną opublikowane w formie publikacji elektronicznej oraz
książkowej pod tytułem „Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów
uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”.
7. Zakwalifikowanie biografii do druku odbędzie się na podstawie oceny dokonanej
przez komisję powołaną przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
8. Biografia nauczyciela – „mistrza w zawodzie”, powinna zawierać opis działań
uwzględniających co najmniej dwa spośród następujących kryteriów:
-rozwijanie z pasją uzdolnień i zainteresowań naukowych uczniów, przygotowywanie
ich do udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na najwyższym
szczeblu,
– wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności i osiąganiu celów życiowych,
– inspirowanie uczniów i prowadzenie na terenie szkoły i w środowisku lokalnym
działalności społecznej, charytatywnej, prozdrowotnej, proekologicznej,
samorządowej,
– angażowanie uczniów do działalności patriotycznej i obywatelskiej na terenie
szkoły i w środowisku,
– twórcze budowanie wartości kultury poprzez działalność artystyczną (muzyczną,
teatralną, plastyczną itp.), tworzenie własnych dzieł sztuki,
– inspirowanie uczniów do podejmowania działań w młodzieżowych ruchach
i organizacjach religijnych oraz na rzecz parafii,
– krzewienie kultury sportowej wśród społeczności szkolnej.
Ponadto w biografii prosimy uwzględnić:
-proces budowania wzoru osobowego i jego społeczny kontekst – w jaki sposób
”rysuje” się jego sylwetka na tle społeczności, w której działa,
– postawy i zachowania oraz sposób rozwiązywania różnych napotykanych problemów,
– konkretne urzeczywistniane dobro,
– miejsce i rolę, jaką odgrywa w społeczności szkolnej i w środowisku.
9. Biografia ucznia powinna zawierać opis działań uwzględniających co najmniej dwa
spośród następujących kryteriów:
– rozwijanie z pasją uzdolnień i zainteresowań naukowych, osiąganie sukcesów
w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na najwyższych szczeblach,
– wytrwałe pokonywanie trudności i dążenie do osiągania sukcesu i celów życiowych,
– podejmowanie służby na rzecz potrzebujących, aktywność w organizacjach szkolnych
– inicjowanie działań na rzecz szkoły i środowiska,
– twórcze budowanie wartości kultury poprzez prowadzenie działalności artystycznej
(muzycznej, teatralnej, plastycznej itp.), tworzenie własnych dzieł sztuki,
– aktywność w młodzieżowych ruchach i organizacjach religijnych oraz w działaniach
rzecz parafii,
– wybitne osiągnięcia sportowe.
Ponadto w biografii ucznia prosimy uwzględnić:
• wiek ucznia,
• postawy i zachowania oraz sposób rozwiązywania różnych napotykanych problemów,
• konkretne urzeczywistniane dobro,
• miejsce i rolę, jaką odgrywa w klasie i szkole.
10. Praca powinna zawierać nie więcej niż 10 stron wydruku komputerowego czcionką
Times New Roman (rozmiar „12”, interlinia 1,5, ewentualne przypisy w stopce
dolnej). Wydrukowaną pracę wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na publikację
oraz płytą z nagraniem wersji elektronicznej opracowania podpisaną imieniem
i nazwiskiem autora oraz dopiskiem ”Konkurs” należy nadesłać do dnia
30 kwietnia 2018 r. na adres:
II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego
ul. Ogrodowa 16
20-075 Lublin
11. Struktura pierwszej strony powinna przedstawiać się następująco:
– imię i nazwisko autora pracy,
– stanowisko np. dyrektor szkoły, wychowawca, etc.,
– nazwa i adres szkoły (także e-mail i telefon kontaktowy),
– tytuł własny biografii,
– tekst biograficzny.
12. Na ostatniej stronie prosimy umieścić pieczątkę i podpis dyrektora szkoły
stwierdzającego zgodność treści z faktami (np. „Potwierdzam przedstawione fakty”),
podpis ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) wyrażającego zgodę na opis jego
sylwetki i publikację w opracowaniu książkowym lub w Internecie (np. „Zgadzam się
na użycie mojego imienia i nazwiska oraz opisanie mojej sylwetki w przedstawionym
opracowaniu i w publikacji internetowej oraz w książce”). Ze względu na prawa
autorskie prosimy o dołączenie oświadczenia autora (autorów) pracy, załączonego pod
niniejszym pismem.
13. O zakwalifikowaniu pracy do publikacji zadecyduje komisja konkursowa.
Bardzo prosimy o ,,żywe” opisy, poparte przykładami zdarzeń, inspirujące zarówno
młodych, jak i dorosłych czytelników do refleksji nad celem i sensem życia, a także
naśladowania postaci.
Kontakt:
1) w zakresie merytorycznym konkursu informacji udziela p. Bożena Ćwiek
adres e-mail: Bozena.Cwiek@kuratotrium.lublin.pl
tel. 607 835 206;
2) w sprawach związanych z przesyłaniem prac konkursowych informacji udziela
pracownik sekretariatu II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego, tel. 081/ 53 21 732
Oświadczenie autora/autorów pracy (należy odciąć i dołączyć do pracy):
Wyrażam zgodę na publikację mojej/naszej pracy w ramach konkursu ,,Wzór osobowy godny
naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej” bez
uzyskania honorarium. Również zgadzam się na wprowadzenie skrótów i korekty redakcyjnej
w moim opracowaniu oraz jego tytule.
Data: ……………………………………….
Podpis autora/autorów:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Podpis rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku autora niepełnoletniego):
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Miło nam poinformować, że nasza szkoła bierze udział w projekcie „” Uczymy dzieci programować. „

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach programowania. Ciekawym akcentem było wykorzystanie Ozobota- małego robota, którego zadaniem jest pokonywanie zaprogramowanej przez uczniów trasy. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem.

XIV GMINNY PRZEGLĄD

PALM WIELKANOCNYCH

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ULAN- MAJORAT

 

1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego  Księdza  Jerzego Popiełuszki w Kępkach .

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych z terenu Gminy Ulan – Majorat.
 2. Konkurs polega na wykonaniu palmy wielkanocnej.

 

4.Cele konkursu:

– podtrzymanie tradycji regionalnej,

– wzbogacenie wiedzy uczniów na temat tradycji i historii obrzędów polskich,

– inspirowanie do poszukiwań ciekawych form pracy artystycznej,

– pobudzanie kreatywności i doskonalenie  umiejętności artystycznych i moralnych,

– stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń.

 

 1. Założenia regulaminowe:

do wykonania pracy można wykorzystać dowolne techniki,

palmy wielkanocne oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

uczniowie klas I-IV  oraz uczniowie klas V-VII,

– każda palma jest pracą indywidualną- wykonaną przez jednego ucznia, prace grupowe lub zbiorowe nie będą podlegały ocenie jury,

– każda szkoła prezentuje na konkursie jedną palmę w kategorii wiekowej I- IV i jedną palmę w kategorii wiekowej V-VII.

Zachęcamy do przeprowadzenia eliminacji szkolnych.

 

6.Termin konkursu

Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki  w Kępkach  dnia 23 marca 2018 r. o godz. 11.00.

Prosimy o zgłoszenia do konkursu do dnia 19 marca 2018 r. W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwiska opiekuna artystycznego oraz liczby uczestników.

Zgłoszenie będą przyjmowane  pod numerami  telefonu: 698-661-331

lub 351-90-01.

 

 1. Ocenie komisji podlegać będzie :

– inwencja twórcza,

– ciekawe rozwiązania i poszukiwania środków wyrazu artystycznego,  ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych żywych motywów roślin, kwiatów, zbóż,

– ogólny wymiar artystyczny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

Eliminacje szkolne odbędą się 22 marca 2018 r.

W Środę Popielcową, rozpoczął się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Z tej okazji Pani Beata Piekarska przygotowała apel , na którym przybliżyła uczniom sens Wielkiego Postu. Wszyscy mieli okazję poznać również jeden z symboli tego okresu- oliwki, które pochodzą z drzewa oliwnego. Drzewa te rosły w Ogrodzie Oliwnym, w którym modlił się Jezus przed swoją śmiercią.

26 lutego naszą szkołę odwiedzili aktorzy Teatru Lalek ” Tomcio”  z Nowego Sącza.  Zaprezentowali ” Bajkę o szczęściu” w której przypomnieli dzieciom i uczniom o tym, co w życiu jest ważne.

 

      

27 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe. Uczniowie naszej szkoły weszli w ten czas tanecznym krokiem. Tego dnia uczestniczyli w zabawie choinkowej. Na początku uczniowie klasy III  zaprezentowali przedstawienie pt. ” Czerwony Kapturek.”  Młodzi aktorzy swoim występem przysporzyli widzom wiele radości.  Po występach popis tanecznych umiejętności dały uczennice klas starszych. Oba występy nagrodzone zostały gromkimi brawami.

Po występach artystycznych nadszedł czas na zabawę.

23 stycznia uroczyście obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Miło nam było, że przyjęli nasze zaproszenie i licznie uczestniczyli  w przygotowanej specjalnie na tę okazję części artystycznej.

                                 

 

                   Gmina

            Ulan-Majorat

 

Kalendarz

grudzień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archiwum

Odwiedzający

210011
Users Today : 50
Users Yesterday : 159
This Month : 209
This Year : 49667
Total Users : 208023
Views Today : 110
Total views : 816242