RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Kępkach, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły.
Adres: Kępki 26 A, 21-307 Ulan Majorat.
Kontakt: tel. 83 351 90 01, e-mail: sp.kepki@ulanmajorat.pl

 2.  Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – adres e-mail: iod@rodokontakt.pl

3.Przetwarzanie danych osobowych przez ADO w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Kępkach odbywa się w ściśle określonych celach i zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
 • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • za wyraźną zgodą danej osoby.

Podczas zbierania danych osobowych ADO informuje daną osobę o konkretnym celu jakim dane te będą przez niego przetwarzane. Cel ten jest ściśle powiązany z konkretną kategorią czy rodzajem załatwianej sprawy.

4. Mówiąc o danych osobowych należy rozumieć wszystkie zgromadzone tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj informacji niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej

5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii powiązanej z danymi sprawy i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat oraz warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa, lub UE, lub innym odbiorcom zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:

 • do dostępu do swoich danych;
 • do sprostowania swoich danych;
 • do usunięcia swoich danych;
 • do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE.

9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym

10.W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu zewnętrznego.  Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora, a dostęp do nich mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane. Dane z monitoringu służą zwiększeniu bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie placu i boiska szkoły.