1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami.
 2. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z między-narodowymi prawami człowieka i dziecka.
 3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.
 4. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
 5. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
 6. Rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
 7. .Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:
 • opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
 • maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
 • indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
 • pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
 • reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;
 • realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
 • indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
 • korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
 • korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
 • wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
 • zwracania się do dyrektora, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
 • wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych
 • do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
 • być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu;
 • składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;
 • składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów);
 • uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na tydzień, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
 • uczeń ma prawo do poprawy ocen śródrocznych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu a jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej;
 • Dzień Dziecka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane są działania o charakterze opiekuńczo- wychowawczym.                                                                                                                                                                                                                                    Każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki ma obowiązek:
 • przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
 • godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
 • systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
 • bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
 • przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
 1. a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
 2. b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
 3. c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
 • punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
 • usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie;
 1. podstawą usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole jest pisemne lub ustne wyjaśnienie rodziców,
 2. nieobecność ucznia na egzaminie sprawdzającym, klasyfikacyjnym i na badaniu kompetencji może być usprawiedliwione tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego,
 3. zwolnień z zajęć szkolnych udziela wychowawca klasy, a z lekcji nauczyciel przedmiotu na pisemną prośbę rodzica
 4. nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach szkolnych i niepunktualność wpływają na ocenę zachowania, nieobecności na zajęciach lekcyjnych należy usprawiedliwić do końca danego miesiąca u wychowawcy klasy
 • uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
 • poszanowania tradycji szkoły i obowiązującego w niej ceremoniału.
 • dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole;
 • stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
 • dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
 • pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
 • systematycznej zmiany obuwia (na terenie szkoły uczniowie przebywają w obuwiu do tego przeznaczonym, oddzielne obuwie przynoszą na lekcje wychowania fizycznego); 

Uczniom nie wolno:

 • Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 • Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 • Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
 • Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
 • Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
 • Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   zainteresowanych;
 • Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. Zapraszać obcych osób do szkoły.
 1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego w odpowiednim stonowanym kolorze. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.
 2. Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii.
 3. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.
 4. Strój na wychowanie fizyczne powinien być wygodny i niekrępujący ruchów, obuwie sportowe.
 5. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne.
 6. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia Edukacji, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Patrona Szkoły obowiązuje uczniów strój galowy tj. biała bluzka lub koszula, materiałowe spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.