Dzwonki

1. 8:00 – 8:45

2. 8:50 – 9:35

3. 9:50 – 10:35

4. 10:50 – 11:35

5. 11:40 – 12:25

6. 12:30 – 13:15

7. 13:20 – 14:05

8. 14:10 – 14:55

 

PLATFORMA

15 października świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem Pani Agnieszki Domańskiej i Pani Eweliny Jędrzejewicz przygotowali ciekawą część artystyczną, dzięki której mogliśmy zobaczyć szkołę sprzed lat. Szkolną uroczystość swoją obecnością uświetnił Wójt Gminy Ulan- Majorat Pan Jarosław Koczkodaj.

          

Pasowanie na Przedszkolaka i Ślubowanie to od lat ważna uroczystość w naszej szkole.  W bieżącym roku szkolnym odbyło się 5 października. Dzieci z oddziału i Punktu Przedszkolnego oraz uczniowie klasy pierwszej długo czekali na ten dzień. Podczas ceremonii pierwszoklasiści uroczyście przyrzekali być dobrymi i sumiennymi uczniami. Następnie  dyrektor Pani Iwona Mikołajuk, w obecności zaproszonych gości i rodziców dokonała uroczystego pasowania na przedszkolaka, starszaka, zerówkowicza i ucznia naszej szkoły. Po ciekawej części artystycznej wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Pasowanie przedszkolaków.

                     

Ślubowanie klasy I.

            

 

Samorząd Uczniowski  zaprasza wszystkich uczniów

naszej  szkoły na dyskotekę, która odbędzie się 

2 października 2018 r.  w godz.  14.00- 16.30.

28 września 2018 r., Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, w Kępkach podsumowała organizowany od marca tego roku, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Niepodległa”.

Wernisaż wystawy pokonkursowej odbył się w Gminnym  Ośrodku Kultury w Ulanie – Majoracie.

W konkursie wzięło udział 13 szkół  z czterech województw: lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego                   i podkarpackiego. Wpłynęło 38 prac.  Wyróżniono i nagrodzono 11 z nich.

W kategorii klas I – III przyznano dwa wyróżnienia: dla Pauliny Malon ze Szkoły Podstawowej nr 1               w Łukowie i Wiktorii Miszczak  ze Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy oraz trzy nagrody główne. Nagrodzeni to:  Oliwia Zakrzewska z  Zespołu Szkół w Zabielu oraz dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej w Woli Ocieckiej: Tomasz Nędza   i Norbert Marć.

W kategorii klas IV – VII przyznano trzy wyróżnienia  i trzy nagrody główne. Wyróżnienia dla Aleksandry Witek ze Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy, Alicji  Szymczak ze Szkoły Podstawowej w Zatorach oraz Bartosza Domańskiego ze Szkoły Podstawowej w Kępkach. Nagrody główne dla Wiktorii Biernackiej              z Zespołu Szkół w Zabielu oraz Igora Kasaka i Magdaleny Borkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Gołąbkach.

Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim szkołom:  w Zatorach,  w Łosicach,  w Woli Ocieckiej,               w Zabielu,  w Gołąbkach,  w Łukowie,  w Wólce Domaszewskiej,  w Domaszewnicy,  w Dąbrowie Górniczej,    w Zastawiu,   w Oszczepalinie, w Woli Bystrzyckiej,  w Kępkach.

Jesteśmy przekonani, że ten konkurs będzie  początkiem  współpracy między  naszymi szkołami.

                  

Szkoła podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach wzięła udział w konkursie „Wzór osobowy ucznia i nauczyciela. 100  życiorysów na 100-lecie Niepodległej” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Wojewody Lubelskiego. Miło nam poinformować, że praca napisana przez nauczycieli: Iwonę Wysokińską, Ewelinę Jędrzejewicz i Lidię Czarnocką, znalazła się wśród prac nagrodzonych, zdobyliśmy tytuł laureata. Bohaterem opowiadania była uczennica naszej szkoły Aleksandra Wysokińska, która wraz z Dyrektorem i nauczycielami wzięła udział w uroczystej gali podsumowującej konkurs. Gala odbyła się 27 października w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

    

        

21 września, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, wzięli udział w 25 – jubileuszowej akcji Sprzątanie Świata – Polska. W tym roku pod hasłem „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.

Celem akcji jest zawsze rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja pokazuje  uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, ale przede wszystkim zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. Uczniowie sprzątali  najbliższą okolicę szkoły, przydroża, przystanek autobusowy. Nasza akcja zbiegła się z gminną zbiórką śmieci wielkogabarytowych i elektrośmieci.

17 września 2018 r. w naszej szkole gościliśmy dzielnicowego gminy Borki oraz Panią dzielnicową naszej gminy, asp. Wiesławę Beczek , która już kolejny raz przypomniała nam o tym jak powinniśmy troszczyć się o bezpieczeństwo swoje i innych.

Zasady ruchu drogowego:

 • Do szkoły idź zawsze główną drogą. Nie przechodź „na skróty” przez miejsca ustronne, którymi chodzi mało osób.
 • Jeśli nie ma chodnika idź poboczem z lewej strony jezdni.
 • Przez ulicę przechodź w miejscach wyznaczonych, na pasach, zawsze na zielonym świetle.
 • Jeśli chcesz przejść przez jezdnię w miejscu gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej, zatrzymaj się, rozejrzyj się lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo i gdy nie ma zagrożenia, wejdź na jezdnię.
 • Jeśli idziesz z kolegami po chodniku, unikajcie biegania blisko krawędzi jezdni, jeśli idziecie poboczem to zawsze gęsiego.

Na początku roku przypominamy Uczniom i Rodzicom o zasadach obowiązujących w naszej szkole.  Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Wszystkie zasady znajdują się w Statucie Szkoły.

Rodzice mają obowiązek:

 • dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
 • zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce;
 • interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 • przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,
 • dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
 • dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;
 • interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;
 • współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
 • pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
 • uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

Prawa i obowiązki ucznia

 

 1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami.
 2. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z między-narodowymi prawami człowieka i dziecka.
 3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.
 4. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
 5. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
 6. Rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
 7. .Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.                                                                                                                                                                                                                                            Każdy uczeń w szkole ma prawo do:
 • opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
 • maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
 • indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
 • pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
 • reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;
 • realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
 • indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
 • korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
 • korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
 • wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
 • zwracania się do dyrektora, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
 • wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych
 • do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
 • być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu;
 • składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;
 • składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów);
 • uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na tydzień, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
 • uczeń ma prawo do poprawy ocen śródrocznych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu a jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej;
 • Dzień Dziecka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane są działania o charakterze opiekuńczo- wychowawczym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki ma obowiązek:
 • przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
 • godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
 • systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
 • bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
 • przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
 1. a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
 2. b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
 3. c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
 • punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
 • usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie;
 1. podstawą usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole jest pisemne lub ustne wyjaśnienie rodziców,
 2. nieobecność ucznia na egzaminie sprawdzającym, klasyfikacyjnym i na badaniu kompetencji może być usprawiedliwione tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego,
 3. zwolnień z zajęć szkolnych udziela wychowawca klasy, a z lekcji nauczyciel przedmiotu na pisemną prośbę rodzica
 4. nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach szkolnych i niepunktualność wpływają na ocenę zachowania, nieobecności na zajęciach lekcyjnych należy usprawiedliwić do końca danego miesiąca u wychowawcy klasy
 • uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
 • poszanowania tradycji szkoły i obowiązującego w niej ceremoniału.
 • dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole;
 • stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
 • dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
 • pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
 • systematycznej zmiany obuwia (na terenie szkoły uczniowie przebywają w obuwiu do tego przeznaczonym, oddzielne obuwie przynoszą na lekcje wychowania fizycznego);                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Uczniom nie wolno:
 • Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 • Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 • Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
 • Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
 • Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
 • Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   zainteresowanych;
 • Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. Zapraszać obcych osób do szkoły.

 

 1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego w odpowiednim stonowanym kolorze. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.
 2. Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii.
 3. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.
 4. Strój na wychowanie fizyczne powinien być wygodny i niekrępujący ruchów, obuwie sportowe.
 5. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne.
 6. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia Edukacji, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Patrona Szkoły obowiązuje uczniów strój galowy tj. biała bluzka lub koszula, materiałowe spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.

„Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia.

Doświadczenie jest produktem rozumu.”

                                                       Immanuel Kant

W dniu 12 września 2018 r. odbyła się wycieczka do Lublina, w której udział wzięli uczniowie z klas siódmych i ósmych Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie oraz Szkoły Podstawowej               im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Kępkach. Program wycieczki obejmował pokazy chemiczne i fizyczne prezentowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie oraz projekcję filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa.” Opiekę nad uczniami sprawowały Panie: Emilia Walentukiewicz i Lidia Czarnocka.

Na wydziale chemii znaleźliśmy odpowiedzi na wiele pytań: co ma wpływ na szybkość reakcji chemicznych, jak odróżnić od siebie różne środowiska reakcji, dlaczego cukier szybciej rozpuszcza się w gorącej wodzie,      w jaki sposób działa promieniowanie elektromagnetyczne oraz jakie reakcje nazywamy endo- lub egzotermicznymi? Największy zachwyt wśród młodzieży wywołały doświadczenia zakończone wybuchami.

Po pokazach chemicznych udaliśmy się do kina na projekcję filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa.”. Ogromne wrażenia towarzyszyły uczniom po zakończonym seansie, a temat filmu przypomniał wszystkim jak ważnym – zwłaszcza dla młodego pokolenia – jest patriotyzm, poświęcenie, bezinteresowność.

Tegoroczne pokazy z zakresu fizyki dotyczyły następujących tematów: „Fizyka zabawek”, „Błękitna planeta”, „Fizyka latania” oraz „Światło i oko”. Wykłady charakteryzowały fachowość prelegentów oraz duża ilość informacji popartych ciekawymi doświadczeniami. I tak między innymi uczniowie mogli posłuchać                o cykloidzie, dowiedzieć się, jak działa nurek Kartezjusza, jakim instrumentem może być szklanka wypełniona wodą, uzyskać wiedzę o siłach działających na samolot, prawie Bernoulliego, zjawiskach optycznych zachodzących w atmosferze. Dowiedzieliśmy się również, jak działają niektóre na pozór skomplikowane zabawki, jakie zabarwienie ma tak naprawdę sztuczne światło, dlaczego tak wielkie samoloty latają i unoszą się nad ziemią oraz wiele innych interesujących rzeczy.

Nasi uczniowie czuli się tam, jak prawdziwi studenci. Z zaciekawieniem przypatrywali się prezentowanym doświadczeniom i chłonęli przekazywaną wiedzę. Oprócz wrażeń naukowych uczniowie obu szkół mieli możliwość poznania się i integracji. W tym dniu towarzyszyła nam piękna pogoda i doskonałe humory.

        

 

 

 

 

                   Gmina

            Ulan-Majorat

 

Kalendarz

grudzień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archiwum

Odwiedzający

210011
Users Today : 50
Users Yesterday : 159
This Month : 209
This Year : 49667
Total Users : 208023
Views Today : 105
Total views : 816237