Informacja Lubelskiego Kuratora Oświaty dotycząca konkursu „Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego,

Pragniemy poinformować, że w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski, jak również w trosce o wychowanie dzieci i młodzieży inspirowane wzorcami osobowymi, Lubelski Kurator Oświaty ogłasza wojewódzki konkurs na biografie uczniów i nauczycieli – wzorów godnych naśladowania pt. „Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”. Konkurs adresowany jest do nauczycieli, uczniów i rodziców, w związku z czym prosimy Państwa Dyrektorów o opublikowanie informacji o nim na stornach internetowych swoich szkół oraz rozpropagowanie go wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W ten sposób pragniemy ukazać sylwetki tych uczniów i nauczycieli, którzy swoją postawą oraz zaangażowaniem w naukę i pracę, a także działalność społeczną dają przykład życia wypełnianego budowaniem różnorodnego dobra.
Autorami biografii wspaniałych uczniów klas VI i VII obecnych szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również absolwentów szkół, mogą być dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele i opiekunowie organizacji szkolnych.
Autorami biografii nauczycieli, których pasja i postawa pedagogiczna jest godna naśladowania oraz zasługuje na miano wzorca osobowego nauczyciela, mogą być dyrektorzy, rodzice i uczniowie, przewodniczący organizacji młodzieżowych i samorządów uczniowskich działających w szkołach.
Więcej informacji na temat zasad udziału w konkursie oraz formy prac konkursowych zawiera Regulamin konkursu załączony poniżej.

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty.
2. Konkurs ma charakter wojewódzki.
3. Konkurs jest adresowany do dyrektorów, nauczycieli i uczniów klas VI-VII szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
4. Celem konkursu jest promowanie postaw tych uczniów i nauczycieli, którzy swoją
pasją, zaangażowaniem w działania, dają przykład życia pożytecznego, wypełnionego
budowaniem wokół siebie różnorodnego dobra.
5. Podstawą promowania sylwetek uczniów i nauczycieli jest ich biografia napisana
przez podmioty, do których adresowany jest konkurs.
6. Najciekawsze biografie zostaną opublikowane w formie publikacji elektronicznej oraz
książkowej pod tytułem „Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów
uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”.
7. Zakwalifikowanie biografii do druku odbędzie się na podstawie oceny dokonanej
przez komisję powołaną przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
8. Biografia nauczyciela – „mistrza w zawodzie”, powinna zawierać opis działań
uwzględniających co najmniej dwa spośród następujących kryteriów:
-rozwijanie z pasją uzdolnień i zainteresowań naukowych uczniów, przygotowywanie
ich do udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na najwyższym
szczeblu,
– wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności i osiąganiu celów życiowych,
– inspirowanie uczniów i prowadzenie na terenie szkoły i w środowisku lokalnym
działalności społecznej, charytatywnej, prozdrowotnej, proekologicznej,
samorządowej,
– angażowanie uczniów do działalności patriotycznej i obywatelskiej na terenie
szkoły i w środowisku,
– twórcze budowanie wartości kultury poprzez działalność artystyczną (muzyczną,
teatralną, plastyczną itp.), tworzenie własnych dzieł sztuki,
– inspirowanie uczniów do podejmowania działań w młodzieżowych ruchach
i organizacjach religijnych oraz na rzecz parafii,
– krzewienie kultury sportowej wśród społeczności szkolnej.
Ponadto w biografii prosimy uwzględnić:
-proces budowania wzoru osobowego i jego społeczny kontekst – w jaki sposób
”rysuje” się jego sylwetka na tle społeczności, w której działa,
– postawy i zachowania oraz sposób rozwiązywania różnych napotykanych problemów,
– konkretne urzeczywistniane dobro,
– miejsce i rolę, jaką odgrywa w społeczności szkolnej i w środowisku.
9. Biografia ucznia powinna zawierać opis działań uwzględniających co najmniej dwa
spośród następujących kryteriów:
– rozwijanie z pasją uzdolnień i zainteresowań naukowych, osiąganie sukcesów
w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na najwyższych szczeblach,
– wytrwałe pokonywanie trudności i dążenie do osiągania sukcesu i celów życiowych,
– podejmowanie służby na rzecz potrzebujących, aktywność w organizacjach szkolnych
– inicjowanie działań na rzecz szkoły i środowiska,
– twórcze budowanie wartości kultury poprzez prowadzenie działalności artystycznej
(muzycznej, teatralnej, plastycznej itp.), tworzenie własnych dzieł sztuki,
– aktywność w młodzieżowych ruchach i organizacjach religijnych oraz w działaniach
rzecz parafii,
– wybitne osiągnięcia sportowe.
Ponadto w biografii ucznia prosimy uwzględnić:
• wiek ucznia,
• postawy i zachowania oraz sposób rozwiązywania różnych napotykanych problemów,
• konkretne urzeczywistniane dobro,
• miejsce i rolę, jaką odgrywa w klasie i szkole.
10. Praca powinna zawierać nie więcej niż 10 stron wydruku komputerowego czcionką
Times New Roman (rozmiar „12”, interlinia 1,5, ewentualne przypisy w stopce
dolnej). Wydrukowaną pracę wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na publikację
oraz płytą z nagraniem wersji elektronicznej opracowania podpisaną imieniem
i nazwiskiem autora oraz dopiskiem ”Konkurs” należy nadesłać do dnia
30 kwietnia 2018 r. na adres:
II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego
ul. Ogrodowa 16
20-075 Lublin
11. Struktura pierwszej strony powinna przedstawiać się następująco:
– imię i nazwisko autora pracy,
– stanowisko np. dyrektor szkoły, wychowawca, etc.,
– nazwa i adres szkoły (także e-mail i telefon kontaktowy),
– tytuł własny biografii,
– tekst biograficzny.
12. Na ostatniej stronie prosimy umieścić pieczątkę i podpis dyrektora szkoły
stwierdzającego zgodność treści z faktami (np. „Potwierdzam przedstawione fakty”),
podpis ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) wyrażającego zgodę na opis jego
sylwetki i publikację w opracowaniu książkowym lub w Internecie (np. „Zgadzam się
na użycie mojego imienia i nazwiska oraz opisanie mojej sylwetki w przedstawionym
opracowaniu i w publikacji internetowej oraz w książce”). Ze względu na prawa
autorskie prosimy o dołączenie oświadczenia autora (autorów) pracy, załączonego pod
niniejszym pismem.
13. O zakwalifikowaniu pracy do publikacji zadecyduje komisja konkursowa.
Bardzo prosimy o ,,żywe” opisy, poparte przykładami zdarzeń, inspirujące zarówno
młodych, jak i dorosłych czytelników do refleksji nad celem i sensem życia, a także
naśladowania postaci.
Kontakt:
1) w zakresie merytorycznym konkursu informacji udziela p. Bożena Ćwiek
adres e-mail: Bozena.Cwiek@kuratotrium.lublin.pl
tel. 607 835 206;
2) w sprawach związanych z przesyłaniem prac konkursowych informacji udziela
pracownik sekretariatu II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego, tel. 081/ 53 21 732
Oświadczenie autora/autorów pracy (należy odciąć i dołączyć do pracy):
Wyrażam zgodę na publikację mojej/naszej pracy w ramach konkursu ,,Wzór osobowy godny
naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej” bez
uzyskania honorarium. Również zgadzam się na wprowadzenie skrótów i korekty redakcyjnej
w moim opracowaniu oraz jego tytule.
Data: ……………………………………….
Podpis autora/autorów:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Podpis rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku autora niepełnoletniego):
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………