Dzwonki

1. 8:00 – 8:45

2. 8:50 – 9:35

3. 9:50 – 10:35

4. 10:50 – 11:35

5. 11:40 – 12:25

6. 12:30 – 13:15

7. 13:20 – 14:05

8. 14:10 – 14:55

PLATFORMA

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”  w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Kępkach na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Kępkach, której przedstawicielem jest dyrektor szkoły, z siedzibą: Kępki 26 a, 21-307 Ulan-Majorat, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej,  numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona, nazwiska i daty urodzenia współmałżonka i dzieci, numer konta bankowego. Telefon kontaktowy do administratora: 83 351 90 01. 

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – adres e-mail: iod@ulanmajorat.pl

 3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 

5. Pracownicy szkoły posiadają prawo do: a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych, c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych fakultatywnych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 6. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Kępkach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych. 

7. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu zewnętrznego.  Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora, a dostęp do nich mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane. Dane z monitoringu służą zwiększeniu bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie placu i boiska szkoły.