HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘPKACH

 

Historia naszej szkoły sięga okresu międzywojennego. W chwili otwarcia placówka mieściła się w prywatnym domu Władysława Goławskiego, a jej kierownikiem był Józef Lewczuk.

W okresie II wojny światowej Publiczna Szkoła Powszechna w Kępkach nie zamknęła swoich podwoi. Tajne nauczanie na terenie Kępek prowadził kierownik szkoły Józef Lewczuk.

Nauka w szkole w latach powojennych odbywała się już normalnie,
w pełnym wymiarze godzin. W roku 1949 kierownikiem szkoły został Tadeusz Mościcki, a w roku 1953 stanowisko to objął Stefan Koślacz. Zajęcia odbywały się jednak w prywatnych budynkach wynajętych u Franciszka Goławskiego, Leona Ostrowskiego i Lucjana Goławskiego. Te uciążliwe warunki lokalowe oraz ogromne zaangażowanie rodziców           i kierownika doprowadziły do powstania w roku 1958 Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej w Kępkach, którego przewodniczącym został Mieczysław Szczygielski. Wiosną 1959 rozpoczęto budowę szkoły, budowa trwała trzy lata. Do użytku oddano we wrześniu 1961 roku.

W historię szkoły wpisane są losy pokoleń, które tu zdobywały wiedzę i doświadczenie.   To tutaj grono oddanych nauczycieli wspierało pracę szkoły.

Oto lista nauczycieli, którzy pracowali w Szkole Podstawowej w Kępkach:

 1. Lewczuk Józef
 2. Bikówna Helena
 3. Mościcki Tadeusz
 4. Bikówna Józefa
 5. Pan Benikas
 6. Łabędzka Józefa
 7. Stolarczyk Jadwiga
 8. Wiedeńska Alina
 9. Pani Dołcha
 10. Pani Socha
 11. Chomiuk Agnieszka
 12. Pani Galińska
 13. Majcher Krystyna
 14. Ryżyk Wiera
 15. Szydłowska Krystyna
 16. Filipczuk Józefa
 17. Wędziach Sabina
 18. Pycka Józefa
 19. Kośłacz Stefan
 20. Kośłacz Helena
 21. Goławski Wacław
 22. Wójcik Józef
 23. Ziółkowski Leszek
 24. Ziółkowska Maryla
 25. Warpas Eugeniusz
 26. Warpas Eugenia
 27. Walaszek Bogumiła
 28. Jaskólska Janina
 29. Kępka Czesława
 30. Piaszczyńska Jolanta
 31. Nurzyńska Ewa
 32. Ostrowska Jadwiga
 33. Wysokiński Jan
 34. Górska Halina
 35. Cąkala Halina
 36. Pani Kałuska
 37. Losocki Józef
 38. Kopyść Stanisłąw
 39. Trzeciak Alina
 40. Pani Lemieszek
 41. Łopatniuk Dariusz
 42. Górska Halina
 43. Nowak Piasecka Danuta
 44. Szaniawska Wanda
 45. Rojek Elżbieta
 46. Głąb Jerzy
 47. Sadło Jerzy
 48. Mikołajuk Eulalia
 49. Pan Ciołek
 50. Wierzchowska Irena
 51. Woroszyło Ewa
 52. Ognik Małgorzata
 53. Oworuszko Beata
 54. Sposób Skwara Zofia
 55. Jonasz Bożena
 56. Haponiuk Antonina
 57. Skwara Agnieszka
 58. Waszkowska Zofia
 59. Stefaniak Jarosłąw
 60. Borżół Kazimiera (3miesiące)
 61. Marczak Bożena
 62. Wołek Dariusz (1miesiąc)
 63. Klajda Jolanta
 64. Paweł Wysokiński
 65. Ignaciuk Sebastian
 66. Jodełka Agnieszka
 67. Jeleń Agnieszka
 68. Izdebska Kamila
 69. Matejko Agnieszka
 70. Musiejuk Małgorzata
 71. Korycińska Wioletta
 72. Jaworska Monika

 

 

 

Lista nauczycieli obecnie pracujących w Szkole Podstawowej w Kępkach:

 

 1. Rzymowska Anna – dyrektor
 2. Mikołajuk Iwona
 3. Krawczyk Tadeusz
 4. Domańska Irena
 5. Laskowska Magdalena
 6. Wysokińska Iwona
 7. Sych Paweł
 8. Domańska Agnieszka
 9. Alberska Katarzyna
 10. Kopańska Wioleta

 

Nauczyciele Punktu Przedszkolnego

 1. Mościcka-Bogusz Zofia
 2. Żądełek Katarzyna
 3. Jędrzejewicz Ewelina- pracuje obecnie

 

Od roku szkolnego 1944/45 szkoła w Kępkach stała się szkołą 7-mio klasową. Nauka w pierwszym powojennym roku odbywała się już normalnie w pełnym wymiarze godzin. W roku 1952 wprowadzono do szkół podstawowych egzamin ukończenia szkoły dla uczniów klas VII. Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej (wypracowanie i dyktando z języka polskiego, zadanie tekstowe i dwa przykłady z matematyki), ustnej (pytania z języka polskiego, matematyki i nauki o Polsce współczesnej). Komisję do przeprowadzenia egzaminu powoływał i przewodniczył jej kierownik. Dzieci ze szkoły w Kępkach zdawały egzamin w szkole w Ulanie. W kilka lat później (1957) minister oświaty zniósł egzamin końcowy, a świadectwo ukończenia szkoły otrzymywał uczeń na podstawie wyników uzyskiwanych w ciągu roku. W myśl uchwalonej przez sejm ustawy z lipca 1961 roku         „O rozwoju systemu oświaty i wychowania” opracowano 8-klasową szkołę podstawową stanowiącą organizacyjną i programową podstawę całego systemu kształcenia                        i wychowania. W roku szkolnym 1966/1967 szkoła żegnała po raz pierwszy absolwentów 8 klasy. Pierwszym dyrektorem nowej placówki był uprzedni kierownik Stefan Koślacz. Kierował szkołą przez 31 lat. W roku 1985 zarządzanie szkołą przejęła Helena Koślacz. Następnym dyrektorem była Eulalia Mikołajuk. W roku 1992 obowiązki dyrektora przejęła Antonina Haponiuk. W lutym 1994 roku konkurs na dyrektora szkoły wygrała Anna Rzymowska
i funkcję tę sprawuje do dziś. Jest osobą bardzo oddana swojej pracy, doprowadziła do modernizacji budynku i boiska szkolnego. Dzięki jej staraniom placówka nasza dorównuje, a nawet przewyższa obowiązujące standardy. Dyrektor Anna Rzymowska bez reszty oddana jest swojej pracy i prowadzi ciągłe działania mające na celu usprawnienie i podniesienie jakości pracy szkoły. Wysiłki te dotyczą zarówno kwestii dydaktycznej jak i gospodarczej. Praca ta spotyka się z wielka aprobatą i docenieniem ze strony społeczności lokalnej i władz nadrzędnych. Poniższa tabela prezentuje lata pracy kadry kierowniczej szkoły

 

Lp. Kierownik dyrektor szkoły Lata kierowania szkołą
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Józef Lewczuk

Tadeusz Mościcki

Stefan Koślacz

Helena Koślacz

Eulalia Mikołajuk

Antonina Haponiuk

Anna Rzymowska

1929-1949

1949-1953

1953-1984

1984-1986

1986-1992

1992/1993- 6 luty 1994

7 luty 1994 i nadal

 

 

 

 

 

 

W roku 1999 przy Szkole Podstawowej w Kępkach powstało Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kępkach, które funkcjonowało przez okres 10 lat pod prężnym nadzorem Anny Rzymowskiej.

W roku szkolnym 1999/2000 reforma oświatowa wprowadziła gimnazja i tym samym przekształciła naszą szkołę w 6-klasową szkołę podstawową. W tym roku szkolnym szkołę podstawową ukończyła „ostatnia” klasa VIII oraz uczniowie klasy VI- był to pierwszy rocznik, który rozpoczął naukę w gimnazjum.

W roku 2009 został utworzony Punkt Przedszkolny, do którego uczęszczają najmłodsze dzieci. Mając na względzie rozwój i bezpieczeństwo dzieci, szczególnie tych najmłodszych, w roku 2010 w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła” powstał plac zabaw.

50 rocznica oddania do użytku budynku szkoły stała się motywacją do nadania szkole imienia. W roku 2011 szkoła przyjęła imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz dokonano poświęcenia sztandaru.

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Kępkach posiada doskonale wyposażone sale lekcyjne, pracownie komputerowe, czytelnię multimedialną.               Boisko sportowe i place zabaw sprzyjają kształtowaniu tężyzny fizycznej dzieci.

Rok 2012 przyniósł szkole kolejny ważny element rozwoju, w tym roku właśnie wybudowano na placu szkolnym Kompleks Boisk Orlik 2012.

W szkole prężnie działają organizacje uczniowskie i wiele kół zainteresowań, realizowane są programy i projekty służące wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań przedmiotowych oraz kształtowania umiejętności organizacyjnych       i społecznych w ramach zajęć dodatkowych i działających organizacji- SKS, SKO,SU, LOP. Uczniowie uczestniczą w różnych konkursach i zawodach, w których często odnoszą sukcesy. Mają możliwość zwiedzania i poznawania ojczyzny oraz Europy poprzez organizowane wycieczki i wyjazdy. Nasi absolwenci często podejmują edukację na wyższych uczelniach, zdobywają wysokie kwalifikacje zawodowe i sięgają po tytuły najwyższych lotów.

Całość tych działań to wytężona praca dyrektora szkoły, kadry pedagogicznej oraz życzliwa i owocna współpraca z wieloma instytucjami, a szczególnie z Wójtem Gminy Ulan Majorat Panem Janem Łaskim.

Szkoła jest nie tylko miejscem nauki, służy całej społeczności lokalnej

 

 

 

szkola
szkola
szkola
szkola