Decyzją MEN przedłużony zostaje termin ograniczenia funkcjonowania szkoły do dnia 26 czerwca 2020 r. i nadal prowadzone będzie kształcenie na odległość.
Uczniowie klas IV-VIII mają nadal możliwość korzystania na terenie szkoły z konsultacji z nauczycielami wszystkich zajęć edukacyjnych.
Konsultacje dla uczniów są dobrowolne. Uczniowie mają również możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Szczegółowy harmonogram konsultacji przekażą Wychowawcy klas. Informacje o organizacji i przebiegu uroczystości zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 przekazane zostaną w późniejszym terminie.